ตารางเรียนภาคสมทบ


*** หากนิสิตไม่พบตารางสอน หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

   
 

ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ( สวนดอก ) 2/2566