ตารางเรียนภาคสมทบ


*** หากนิสิตไม่พบตารางสอน หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

   
 

ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ( สวนดอก ) 2/2566
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ( สวนดอก ) 2/2566
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ( ดอยสะเก็ด ) 2/2566
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ( สวนดอก ) 2/2566