ตารางเรียนภาคปกติ


*** หากนิสิตไม่พบตารางสอน หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

   
 

ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  2/2566
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  2/2566
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  2/2566
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  2/2566
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  2/2566
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  2/2566