ตารางสอนภาคปกติ


*** หากอาจารย์ไม่พบตารางสอน หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

         
 

ลำดับ อาจารย์ ภาระงานสอน
1 PhrakrooDhammachotidhammabandit Dr. 
2 ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
3 ดร.ทิพาภรณ์  เยสุวรรณ์
4 ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
5 ดร.ประเสริฐ  บุปผาสุข
6 ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช
7 ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์
8 ดร.วิโรจน์ วิชัย
9 ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง
10 ดร.อำนาจ ขัดวิชัย
11 ดร.เดชา ตาละนึก
12 ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิสุทธิ
13 ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต
14 ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น
15 ผศ.ดร.พ.ต.อ.วสันต์ ปานสังข์
16 ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
17 ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์
18 ผศ.ดร.เยื้อง ปั่นเหน่งเพ็ชร์
19 ผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง
20 ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร
21 พระครูธีรสุตพจน์,ดร. (สง่า ไชยวงศ์)
22 พระครูประวิตรวรานุยุต,ผศ.ดร. (เสน่ห์ อินฟอง)
23 พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. 
24 พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. (บุญช่วย ดูใจ)
25 พระครูพิลาสธรรมากร,ผศ.ดร 
26 พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ผศ.ดร. (วัลลภ ทาอินทร์)
27 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. (อาทิตย์ รสหวาน)
28 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. (ดวงจันทร์ บุญเทียม)
29 พระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ. (ณรงค์ สิทธิ)
30 พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. 
31 พระครูโชติธรรมบัณฑิต,ดร. 
32 พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ,ดร. -
33 พระธีรัฐภิชศ์  สาละวินพรพนา
34 พระนคร ปัญฺญา วชิโร,ดร.
35 พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ผศ.ดร.  (หมีดำ)
36 พระปลัดสถิตย์ โพธิ์หล้า
37 พระมหาณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ,ดร.
38 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
39 พระมหาทินกร  จูเรือน
40 พระมหาอังคาร ญาณเมธี
41 พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ
42 พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ผศ.ดร. (วงศ์ใส)
43 พระวุฒิชัย  มหาสทฺโท
44 พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโน (ธรรมวัฒน์ศิริ) 
45 พระอำนาจ  พุทธวํโส,ดร.
46 รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ
47 รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
48 รศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ
49 รศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
50 รศ.ดร.อภิรมย์  สีดาคำ
51 รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง
52 อ.กิตติ์ ขวัญนาค
53 อ.ณภัทร โพคาวัฒนะ
54 อ.ณัฐพรหมเสน  ลึกสิงห์แก้ว
55 อ.ทรงวุฒิ  รัตนะ
56 อ.ทัศนีพร ประภัสสร
57 อ.ธีระพงษ์  จาตุมา
58 อ.ปุระวิชญ์ วันตา
59 อ.ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
60 อ.รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
61 อ.วรพรรณ สิทธิเลิศ
62 อ.สกุณา คงจันทร์
63 อ.สังวรณ์ สมบัติใหม่
64 อ.สุวิน มักได้
65 อ.ไพศาล ศรีวิชัย
66 อ.ไพสันต์ ศรีแปง
67 อาจารย์กฤษฎายุทธ เต๋จ๊ะดี
68 อาจารย์ชนกันต์ ปัญญาวัธนสกุล
69 อาจารย์สุชาวดี  สุพรรณสาร