ตารางสอบภาคสมทบ


*** หากนิสิตไม่พบตารางสอบ หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

   
 

ลำดับ ตารางสอบ ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 2/2566