ตารางสอบภาคปกติ


*** หากนิสิตไม่พบตารางสอบ หรือต้องการสอบถาม ให้สอบถามได้ที่หลักสูตรสาขาวิชา

   
 

ลำดับ ตารางสอบ ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 2/2566
2 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 2/2566
3 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา สังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 2/2566
4 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา พุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 2/2566
5 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา ภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต) 2/2566
6 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 2/2566
7 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา ศาสนาและปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 2/2566