ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2562
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน อาเซียน ชั้น -1 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1205 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 0 ไม่ระบุ 1/2562 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 0 ไม่ระบุ 1/2562 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1210 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1211 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
7 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1210 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
8 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1211 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
9 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1211 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
10 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 225 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
11 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 1211 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
12 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 225 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1/2562 รายละเอียด
13 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1207 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
14 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์)  ห้องเรียน 1207 ชั้น 2 มจร. 1 1/2562 รายละเอียด
15 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1/2562 รายละเอียด
16 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1/2562 รายละเอียด