ตารางข้อมูลตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2562
ลำดับ ตารางสอน ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 202 ชั้น 2 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2562 รายละเอียด
2 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 132 ชั้น 3 มจร. 1 2/2562 รายละเอียด
3 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 202 ชั้น 2 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2562 รายละเอียด
4 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2/2562 รายละเอียด
5 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 202 ชั้น 2 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2562 รายละเอียด
6 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 132 ชั้น 3 มจร. 1 2/2562 รายละเอียด
7 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 202 ชั้น 2 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2562 รายละเอียด
8 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 132 ชั้น 3 มจร. 1 2/2562 รายละเอียด
9 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 202 ชั้น 2 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2562 รายละเอียด
10 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 202 ชั้น 2 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2562 รายละเอียด
11 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 2/2562 รายละเอียด
12 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2/2562 รายละเอียด
13 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต)  ห้องเรียน 202 ชั้น 2 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2/2562 รายละเอียด
14 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)  ห้องเรียน 132 ชั้น 3 มจร. 1 2/2562 รายละเอียด