ตารางข้อมูลอาจารย์ประจำ
ลำดับ อาจารย์ จัดการ
1 ดร.ธีรยุทธ วิสุทธิ รายละเอียด
2 ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช รายละเอียด
3 ดร.พระครูธรรมธรชัยวิชิต  ชยาภินนฺโท รายละเอียด
4 ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ รายละเอียด
5 ดร.วิโรจน์ วิชัย รายละเอียด
6 ดร.วิโรจน์ วิชัย รายละเอียด
7 ดร.สุนทรี  สุริยะรังษี รายละเอียด
8 ดร.ส่งเสริม แสงทอง รายละเอียด
9 ดร.เดชา ตาละนึก รายละเอียด
10 ธนพร ธนพร รายละเอียด
11 นก นก รายละเอียด
12 นกน้อย นกน้อย รายละเอียด
13 ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต รายละเอียด
14 ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น รายละเอียด
15 ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ รายละเอียด
16 ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ รายละเอียด
17 ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ รายละเอียด
18 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ รายละเอียด
19 ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง รายละเอียด
20 ผศ.ดร.อภิรมย์  สีดาคำ รายละเอียด
21 ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง รายละเอียด
22 ผศ.ดร.เยื้อง ปั่นเหน่งเพ็ชร์ รายละเอียด
23 ผศ.เจริญศรี พื้นผาสุก รายละเอียด
24 พระครูธีรสุตพจน์,ดร. (สง่า ไชยวงศ์) รายละเอียด
25 พระครูประวิตรวรานุยุต,ผศ.ดร. (เสน่ห์ อินฟอง) รายละเอียด
26 พระครูปลัด ณัฐพล จนฺทิโก,ดร. รายละเอียด
27 พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. (บุญช่วย ดูใจ) รายละเอียด
28 พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร. (วัลลภ ทาอินทร์) รายละเอียด
29 พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์ วันสูง) รายละเอียด
30 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ดร. (อาทิตย์ รสหวาน) รายละเอียด
31 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. (ดวงจันทร์ บุญเทียม) รายละเอียด
32 พระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ. (ณรงค์ สิทธิ) รายละเอียด
33 พระครูสุตพัฒโนดม,ดร.  รายละเอียด
34 พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร. (เสน่ห์ ปาเมืองมูล) รายละเอียด
35 พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท - รายละเอียด
36 พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ดร.  (หมีดำ) รายละเอียด
37 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน รายละเอียด
38 พระมหาอัมพร ชุตินฺธฺโร,ดร. (พันธุ์กา) รายละเอียด
39 พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร. (วงศ์ใส) รายละเอียด
40 พระวุฒิชัย  (เสียงใหญ่) รายละเอียด
41 พระอาจารย์สถิตย์ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า) รายละเอียด
42 อ.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว รายละเอียด
43 อ.ณภัทร โพคาวัฒนะ รายละเอียด
44 อ.ณัฐพล ลึกสิงห์แก้ว รายละเอียด
45 อ.ทัศนีพร ประภัสสร รายละเอียด
46 อ.ปฏิเวธ เสาว์คง รายละเอียด
47 อ.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน รายละเอียด
48 อ.ประสาท สุขเกษม รายละเอียด
49 อ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร รายละเอียด
50 อ.ปั่น อะทะเทพ รายละเอียด
51 อ.ปุระวิชญ์ วันตา รายละเอียด
52 อ.พิชัย กรรณกุลสุนทร รายละเอียด
53 อ.พีระพงษ์ ดวงแก้ว รายละเอียด
54 อ.ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา รายละเอียด
55 อ.รุ่งทิพย์ กล้าหาญ รายละเอียด
56 อ.วรพรรณ สิทธิเลิศ รายละเอียด
57 อ.สกุณา คงจันทร์ รายละเอียด
58 อ.สังวรณ์ สมบัติใหม่ รายละเอียด
59 อ.เทวัญ เอกจันทร์ รายละเอียด
60 อ.ไพศาล ศรีวิชัย รายละเอียด
61 อ.ไพสันต์ ศรีแปง รายละเอียด