กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2562 ชั้นปีที่ 3
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ